Wat?

Het openbaar domein moet in principe op elk moment voor iedereen toegankelijk zijn. Bepaalde activiteiten vereisen een inname (=tijdelijke privatisering) van het openbaar domein. Dit gaat steeds gepaard met een vorm van hinder voor o.a. weggebruikers, buurtbewoners, handelaars, manifestaties, kermissen... Vaak worden betalende parkeerplaatsen ingenomen waardoor de stad ook inkomsten misloopt. Ter compensatie van de hinder wordt een belasting aangerekend om de tijd en oppervlakte van de inname te beperken. BELANGRIJK: Elk privatief gebruik van het openbaar domein is onderworpen aan een vergunning.

Voor wie?

Iedereen die een deel van het openbaar domein wil privatiseren o.a. voor het plaatsen van materiaal, materieel, bouw- en/of sloopafval, steigers, containers, werfketens/-wagens, kranen, het voorbehouden van parkeerplaatsen tot het afsluiten van een volledige straat.

Aangifteplicht?

Elke belastingplichtige moet uiterlijk 20 kalenderdagen voor de start van de privatisering een aanvraag indienen via de dienst Klantencontacten, team Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, AC Werf 9, 9300 Aalst, lemo@aalst.be of online via Eagle

De belastingplichtige die:

 • de termijn van de machtiging wenst te verlengen moet, uiterlijk vóór het verstrijken van de termijn vermeld in de machtiging, hiervan aangifte doen;
 • de termijn van de machtiging wenst in te korten moet, uiterlijk vóór het vrijgeven van het openbaar domein hiervan aangifte doen;
 • de oppervlakte van de privatisering wenst uit te breiden moet uiterlijk 1 week vóór de uitbreiding hiervan aangifte doen;
 • de oppervlakte van de privatisering wenst te verkleinen moet uiterlijk de dag vóór de verkleining hiervan aangifte doen.
   

Naar aanleiding van de aanvraag wordt aan de belastingplichtige een tijdelijke en herroepbare machtiging verleend, onder de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, voor de privatisering van het openbaar domein of een weigering indien de privatisering niet kan toegestaan worden.

De machtiging heeft een geldigheidsduur voor het aantal kalenderdagen dat deelbaar is door 14 (vergunning is geldig voor 14, 28, 32, 46, 62, … kalenderdagen). De machtiging moet steeds duidelijk zichtbaar aangebracht worden aan de tijdelijke privatisering of op de voorkant van de bij de privatisering betrokken voertuigen. De machtiging kan op ieder moment ingetrokken worden door de bevoegde overheid waarbij zij optreedt als verantwoordelijke overheid inzake bestuurlijke politie.

Het intrekken, beperken of wijzigen van de machtiging, het opleggen van maatregelen in functie van de openbare orde of veiligheid door de bevoegde overheid kan geen aanleiding geven tot een eis om schadevergoeding vanwege de belastingplichtige.

Wat als een aangifte niet of laattijdig wordt ingediend?

Wanneer het openbaar domein wordt geprivatiseerd zonder een machtiging kan de belastingplichtige ambtshalve belast worden, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Inbreuken worden vastgesteld door aangestelde ambtenaren die een PV opmaken van de door hen vastgestelde overtredingen.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Onderstaande tarieven gelden sinds 1 januari 2023. De tarieven voor de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2022 vind je terug in het basisbesluit onderaan de pagina.

 1. Basisbelasting

Op plaatsen waar betalend parkeren, blauwe zone, bewonerszone of shop & go zone van toepassing is:

 • eerste 14 kalenderdagen: 6,00 EUR/m²;
 • van de 15e tot de 28e kalenderdag: 6,50 EUR/m²;
 • van de 29e tot de 42e kalenderdag: 8,00 EUR/m²;
 • vanaf de 43e kalenderdag: 9,00 EUR/m².

Alle andere zones:

 • eerste 14 kalenderdagen: 5,50 EUR/m²;
 • van de 15e tot de 28e kalenderdag: 6,00 EUR/m²;
 • van de 29e tot de 42e kalenderdag: 6,50 EUR/m²;
 • vanaf de 43e kalenderdag: 8,50 EUR/m².

2. Aanvullende belasting

 • vrijhouden van betalende parkeerplaatsen om het doorgaand verkeer niet in het gedrang te brengen: 96,50 EUR/parkeerplaats/14 kalenderdagen;
 • afsluiten openbare weg voor het doorgaand verkeer (uitgezonderd voetgangers en tweewielers): 182,00 EUR/kalenderdag.

3. Minimum belasting

Er wordt steeds een minimumbelasting van 92,50 EUR aangerekend voor elke privatisering. 

Niet akkoord met een belastingaanslag?

Wil je een bezwaar of een beroep indienen tegen gemeentebelastingen? Meer informatie vind je daarover terug op de pagina over bezwaren.

Informatie over de bekendmaking van het belastingreglement overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur:

Basisbesluit:

Gemeenteraad: 17 december 2019

Bekendgemaakt op de website: 24 december 2019

Aantekening bekendmaking speciaal register: 24 december 2019, nr. 2019/20

Aanpassing 1:

Gemeenteraad: 28 januari 2020

Bekendgemaakt op de website: 31 januari 2020

Aantekening bekendmaking speciaal register: 31 januari 2020, nr. 2020/01

Aanpassing 2:

Gemeenteraad: 20 december 2022

Bekendgemaakt op de website: 22 december 2022

Aantekening bekendmaking speciaal register: 22 december 2022, nr. 2022/37

Dienst Financiën

Adres
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst
Telefoon

Openingsuren vandaag

 • Gesloten

Het team belastingen/invorderingen van de dienst Financiën van de stad Aalst kan je terugvinden in de gebouwen van het OCMW.

Vorige week Openingsuren van 10 juni 2024 tot 16 juni 2024 Next week
Maandag 10 juni 2024
 • 09:00 - 16:00
Dinsdag 11 juni 2024
 • 09:00 - 16:00
Woensdag 12 juni 2024
 • Gesloten
Donderdag 13 juni 2024
 • Gesloten
Vrijdag 14 juni 2024
 • Gesloten
Zaterdag 15 juni 2024
 • Gesloten
Zondag 16 juni 2024
 • Gesloten

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten