Hoe werken autonome gemeentebedrijven?

Autonome gemeentebedrijven hebben een zekere mate van autonomie en zelfbestuur, wat betekent dat ze in staat zijn om beslissingen te nemen en operaties uit te voeren zonder directe tussenkomst van de stad of het OCMW van Aalst.

De autonomie van gemeentebedrijven betekent niet dat ze volledig onafhankelijk zijn. De gemeenteraad beslist immers over de statutenwijzigingen, de beheersovereenkomsten, de meerjarenplannen en de samenstelling van de raad van bestuur. Ook voor de welzijnsvereniging ASZ en VZW BEA is dit het geval.

Zowel de stad als het OCMW van Aalst is belast met een aantal taken waarvoor kan gekozen worden om deze ofwel zelf uit te voeren ofwel te laten uitvoeren door een verzelfstandiging. Hieronder wordt een overzicht gegeven van dergelijke verzelfstandigingen.

Verzelfstandiging

Verzelfstandiging is het afzonderen van een bepaalde taak binnen de eigen structuur (interne verzelfstandiging) of in een andere rechtspersoon (externe verzelfstandiging, al dan niet in samenwerking met andere personen).

Welke autonome gemeentebedrijven zijn er?

AGSA

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst, kortweg AGSA, is de vastgoeddochter van de stad Aalst. Haar kerntaken zijn de opstart, de opvolging en de uitvoering van een aantal strategische vastgoedprojecten voor de stad Aalst. Het AGSA streeft bij elke ontwikkeling naar een duurzame, ambitieuze en kwalitatieve architectuur en omgevingsaanleg.

Het AGSA werd opgericht door de gemeenteraad op 27 april 2010.

De vergaderingen van de raad van bestuur van het AGSA zijn in principe niet openbaar. Via de raadpleegomgeving kan je wel een lijst van de besluiten raadplegen.

Sport AG

Het Autonoom Gemeentebedrijf SportAG Aalst heeft als maatschappelijk doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium bestemd voor sportieve activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden.

Het SportAG werd opgericht door de gemeenteraad op 29 november 2011.

De vergaderingen van de raad van bestuur van het SportAG zijn in principe niet openbaar. Via de raadpleegomgeving kan je wel een lijst van de besluiten raadplegen.
 

Icon Select

Kalender en zittingsdocumenten

Via de raadpleegomgeving kan je agenda's, besluiten en notulen van verschillende organen inkijken. De zittingen van de autonome gemeentebedrijven AGSA en SportAG zijn in principe niet openbaar maar je kan van de beslissingen wel een besluitenlijst raadplegen. 

vzw BEA

De vzw beheer energie Aalst (vzw BEA) is een gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm dat als doel heeft alle lokale initiatieven te nemen die erop gericht zijn om op een duurzame wijze het energie- en watergebruik te reduceren.

Documenten

ASZ

Het algemeen stedelijk ziekenhuis A.S.Z is een autonome verzorgingsinstelling. De bijhorende bestuursdocumenten vind je op de website van het A.S.Z. 

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten