Hand opsteken - Burgerparticipatie

Hoe kan je als burger participeren in het beleid?

Zittingen bijwonen en consulteren van openbare bestuursdocumenten

De vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de voorbereidende gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Via de raadpleegomgeving kan je agenda's, besluiten en notulen van deze organen inkijken. Ook kan je een zitting van deze vergaderingen bijwonen, zowel ter plaatse als via de livestream-omgeving.

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn in principe niet openbaar. Via de raadpleegomgeving kan je wel een lijst van de besluiten raadplegen.

Documenten opvragen volgens openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur houdt in dat elke burger bestuursdocumenten mag opvragen en inkijken, er uitleg mag over vragen of er een kopie kan van verkrijgen.

Formuleren van een melding of een klacht

Er is een onderscheid tussen een klacht en een melding. Een melding kan bijvoorbeeld gaan over iets wat men opmerkt of waarmee men in aanraking gekomen is en wil meedelen aan de stad (bv. een gat in de weg, een verstopte riool...). Het is pas wanneer aan deze melding geen gevolg gegeven wordt, dat dit een klacht kan worden.

Als burger kan je meldingen doorgeven over de werking van de stad en het OCMW. Of je kan een klacht formuleren

Formuleren van een verzoekschrift gericht aan een beslissingsorgaan

Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet, heeft iedereen het recht verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente en bij de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Een verzoekschrift bevat een vraag om iets te doen of iets te laten.

Formuleren van een voorstel aan de gemeenteraad of OCMW-raad

De inwoners hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en om deze ook eventueel toe te lichten.

De gemeentelijke volksraadpleging

De gemeenteraad kan op eigen initiatief een volksraadpleging organiseren.

Daarnaast kan de gemeenteraad ook een volksraadpleging organiseren als de inwoners daartoe een verzoek hebben ingediend dat voldoet aan een aantal voorwaarden.

Het houden van een initiatief tot volksraadpleging is aan strikte regels onderworpen:

  • Minstens 10% van de Aalstenaars moet het initiatief steunen.
  • Een verzoekschrift met bijhorende petitielijst (met handtekening en van alle inwoners die het voorstel steunen met hun voornaam, achternaam, geboortedatum, rijksregisternummer en adres)

Naast deze voorwaarden gelden nog verschillende regels om een volksraadpleging te organiseren. Voor meer details hierover dien je de stad te contacteren via bestuursondersteuning@aalst.be.

Het document verzoekschrift volksraadpleging is via deze link te downloaden. De bijhorende petitielijst is via deze link te downloaden.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten