Waar gaat openbaarheid van bestuur over?

Openbaarheid van bestuur is een fundamenteel principe dat de transparantie en verantwoording van overheidsinstanties bevordert. Het houdt in dat de activiteiten, beslissingen en documenten van overheidsorganisaties toegankelijk moeten zijn voor het publiek.

Actieve openbaarheid: opzoekbaar via de website

Actieve openbaarheid houdt in dat de stad zelf een aantal wettelijke besluiten en documenten publiceert. Dit zijn reglementen en verordeningen, of besluiten van algemeen belang zoals goedgekeurde meerjarenplannen. Ook worden de openbare notulen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn beschikbaar gesteld nadat ze werden goedgekeurd. Van deze raden kan je ook een week op voorhand de agenda al inkijken om te zien wat er besproken zal worden.

Die documenten hoef je dus niet afzonderlijk aan te vragen omdat de stad deze al beschikbaar stelt. Doorheen de website zijn zo veel documenten op te zoeken (zoals vb het meerjarenplan, of de rechtspositieregeling van het personeel). Voor alle beslissingen van het bestuur is een afzonderlijke raadplegingomgeving ontworpen. 

Passieve openbaarheid: opvragen van bestuursdocumenten

Wanneer je een besluit of bestuursdocument niet via actieve openbaarheid kan terugvinden heb je het recht om dit op te vragen bij de stad. Dit wordt gezien als passieve openbaarheid. Dit houdt dus in dat alle andere besluiten en documenten dus niet actief worden gepubliceerd. Deze kan je wel onder bepaalde voorwaarden opvragen.

Iets raadplegen?

Verschillende beslissingen van de officiële bestuursorganen (gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen, vast bureau,...) worden actief openbaar gemaakt op de raadpleegomgeving.

Aanvraagformulier bestuursdocumenten

Via onderstaand formulier kan je aangeven welke documenten je wil opvragen.

 

Welke bestuursdocumenten wens je op te vragen?
Naast de beslissingen kan je ook zogenaamde andere bestuursdocumenten opvragen. Dit zijn documenten die ook in het bezit zijn van het lokaal bestuur Aalst. Als burger kan je deze ook opvragen maar je aanvraag wordt steeds beoordeeld of het document wel openbaar mag gemaakt worden. Probeer wel steeds zo duidelijk mogelijk te formuleren welk document je exact wil opvragen.
Als je zo duidelijk mogelijk aangeeft welk besluit je nodig hebt kunnen we sneller jouw aanvraag behandelen. Tip: bekijk de raadpleegomgeving om de juiste details van het besluit op te zoeken. het is belangrijk dat je hierbij volgende zaken meegeeft, namelijk het bestuursorgaan (college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad enz.) datum zitting, titel en nummer van het besluit.
Voornaam en naam
Adres
De stad verwerkt elke aanvraag voor toegang tot bestuursdocumenten binnen de wettelijke termijnen. Om je aanvraag tot een goed einde te brengen hebben we persoonsgegevens nodig (naam, adres, email, ...) . Gelieve hier aan te vinken dat je akkoord bent dat de stad deze gegevens verwerkt binnen het kader van deze aanvraag. Raadpleeg hier het algemene privacybeleid van het lokaal bestuur Aalst

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten