Wat?

Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet heeft iedereen het recht verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente en bij de organen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

Een verzoekschrift is dus een vraag gericht aan de beslissingsorganen van stad en OCMW Aalst om iets te doen of iets te laten.

Met beslissingsorganen van stad en OCMW worden bedoeld: de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, enz. Meet uitleg over de beslissingsorganen vind je hier.

Wie?

Iedere burger kan een verzoekschrift indienen.

Hoe indienen?

Een verzoekschrift wordt steeds schriftelijk ingediend. Om ontvankelijk te zijn moet het verzoekschrift aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  1. Het verzoekschrift moet handelen over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de stad of het OCMW behoort.
  2. Het moet schriftelijk opgesteld worden onder de vorm van een document, en moet per brief of via e-mail bezorgd worden aan bestuursondersteuning@aalst.be. Een voorbeelddocument is beschikbaar via deze link.
  3. Het moet ondertekend zijn (met vermelding van naam, voornaam en adres - anonieme verzoekschriften worden niet aanvaard)
  4. Het moet gaan om een duidelijk omlijnde materie waarbij een verzoek of een vraag gericht wordt aan de stad. Een loutere weergave van een mening zonder een concrete vraag of verzoek is niet ontvankelijk. Een verzoekschrift met een beledigend karakter of taalgebruik zal eveneens niet behandeld worden.

Verloop van de procedure?

Het verzoekschrift wordt voorgelegd aan de voorzitter van de gemeenteraad. Deze oordeelt over de ontvankelijkheid en agendeert het verzoekschrift op de gemeenteraad. Vervolgens beslist de gemeenteraad welk orgaan de verdere afhandeling van het verzoekschrift zal behandelen. Daarna bezorgt de stad een gemotiveerd antwoord uiterlijk binnen drie maanden na het indienen van het verzoekschrift.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten