De gemeenteraad is de hoogste wetgevende macht binnen de stad en bepaalt de hoofdlijnen van het beleid in Aalst. Vanaf 2019 vloeien stad en OCMW Aalst samen. Daardoor zijn de gemeenteraadsleden nu ook automatisch de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (= OCMW-raad).

De gemeenteraadsleden worden om de zes jaar verkozen. Iedere Belg of niet-Belg afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie die 18 jaar is, inwoner is van de stad en niet uitgesloten is van het kiesrecht, kan zich kandidaat stellen.

Het aantal raadsleden dat in een gemeente kan worden verkozen, is afhankelijk van het inwonersaantal van die gemeente. Aalst telt 43 stemgerechtigde gemeenteraadsleden.

Zitting gemeenteraad en vragenuur

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als nodig en minstens 10 keer per jaar. De gemeenteraad gaat meestal door op de laatste dinsdag van de maand, behalve in september (derde dinsdag van de maand) en behalve wanneer dit samenvalt met een schoolvakantie. Om 19 uur start het vragenuur waar de raadsleden actuele en dringende vragen kunnen stellen aan de leden van het college van burgemeester en schepenen. Om 19.30 uur volgt de raad voor maatschappelijk welzijn en aansluitend gaat de gemeenteraad door. De gemeenteraad wordt samengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn opgesplitst in een openbaar en een besloten deel. Tijdens het openbaar gedeelte van de zitting is publiek toegelaten. Tijdens het besloten deel van de zitting bespreken de raadsleden vooral persoonsgebonden aangelegenheden, publiek is hier niet toegelaten.

Beraadslaging en stemmen

Om geldig te vergaderen moet meer dan de helft van raadsleden aanwezig zijn. De raadsleden nemen beslissingen met volstrekte meerderheid van de stemmen (de helft plus één). Bij staking van stemmen (gelijk aantal stemmen) is het voorstel verworpen.

Reglement

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Icon Select

Kalender en zittingsdocumenten

De vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de voorbereidende gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Via de raadpleegomgeving kan je agenda's, besluiten en notulen van deze organen inkijken.

Icon Select

Huishoudelijk reglement

De werking van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en van de gemeenteraadscommissies is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Raadsleden

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten