Stedenbouwkundige verordeningen

Verordening op meergezinswoningen

Om een woning op te splitsen, of om in een gebouw het aantal woongelegenheden te wijzigen, moet je een omgevingsvergunning aanvragen, zelfs wanneer je geen verbouwings- of aanpassingswerken uitvoert (art. 4.2.1, 7° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

Sinds 1 november 2014 is de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening over meergezinswoningen van kracht. Die verordening bevat voorschriften die je dient te volgen, wanneer je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt voor het creëren of wijzigen van meergezinswoningen. 

Opgelet! Intussen werd in Aalst ook een beleidskader inzake het vergunnen van meergezinswoningen in het buitengebied goedgekeurd. Dat komt bovenop de bestaande reglementering.

Verordening op hemel- en afvalwater

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. Deze verordening  geldt vanaf 2 oktober 2023, en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die worden ingediend vanaf die datum.

De stedenbouwkundige verordening van de Stad Aalst inzake de afvoer van hemelwater en afvalwater (GR van 04-09-2001, goedkeuring door de BD van 14-02-2002 en publicatie in het BS van 16-04-2002) blijft echter ook nog van kracht.

Zorg ook dat je private rioleringsstelsel volledig is ontworpen volgens het reglement op de rioolaansluiting van de stad Aalst. Als je aan de verordening(en) moet voldoen dien je bij je aanvraag steeds een volledig ingevulde aanstiplijst mee in bij je aanvraag tot omgevingsvergunning.

Let op!

De Gewestelijke verordening voorziet in een vermindering van 30m² per aangesloten woongelegenheid bij het in rekening brengen van de afwaterende oppervlakte. Dit is NIET mogelijk volgens de Aalsterse verordening. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het invullen van de gegevens in het omgevingsloket bij het segment Hemelwater.

Ook het aansluiten van de noodoverloop van een open infiltratie-inrichting op het rioleringsnet wordt niet (of uitzonderlijk) toegestaan.

Verordening op beplantingen

De verordening op beplantingen bepaalt wanneer je een vergunning nodig hebt voor het rooien van bomen of struiken.

Wanneer je een omgevingsvergunning aanvraagt voor het rooien van bomen en/of andere groenelementen dien je ook steeds het ingevulde addendum B20 aan je dossier toe te voegen. 

Wanneer je aanvraag ook een vegetatiewijziging betreft, bijvoorbeeld wanneer je bomen wenst te rooien in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, voeg je ook het addendum V1 toe. Als handeling kies je dan zowel voor de stedenbouwkundige handeling "het vellen van bomen" als de handeling "vegetatiewijziging" in het omgevingsloket. Meer informatie over groenonderhoud kan je terugvinden via onderstaande link. 

Verordening op publiciteit

De verordening op publiciteit bepaalt onder welke voorwaarden publiciteitsinrichtingen geplaatst kunnen worden. Voor het plaatsen van reclame die zichtbaar is vanop de openbare weg, is een omgevingsvergunning nodig.

De stad heeft onderstaande gemeentelijke bouwverordening (goedgekeurd bij MB van 6/12/1988) met regels over reclame-inrichtingen. Voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning is het vereist deze regels stipt na te leven.

Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen reclame-inrichtingen te plaatsen of aan te brengen voor zover deze waarneembaar zijn vanaf de openbare weg.

Onder reclame-inrichtingen wordt onder meer begrepen :

 • reclame op schuttingen en afsluitingsmuren;
 • losstaande reclameconstructies, t.t.z. die vrijstaand opgericht worden los van enig vast gebouw of constructie;
 • reclameconstructies op gebouwen;
 • lichtreclames;
 • afbeeldingen nopens het beroep of de aard van de handel;
 • buitenklokken met publiciteit of opschrift;
 • uithangborden;
 • windschermen en zonnetenten met publiciteit of opschrift;
 • vlaggen, wimpels en spandoeken met het doel eigen publiciteit te voeren.

Dit verbod slaat niet op:

 • het plaatsen van borden ter uitvoering van een wets-of reglementsbepaling of door toedoen van openbare of ministeriële ambtenaren;
 • naamborden van de gereglementeerde vrije beroepen;
 • het plaatsen van reclame-inrichtingen in functie van de politieke verkiezingen en gedurende de verkiezingsperiode;
 • reclame-inrichtingen op sporttereinen waarvan de publiciteitszijde uitsluitend gericht is naar het terrein.

Een aanvraag tot het plaatsen van publiciteit moet aangevraagd worden via een aanvraag tot Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. 

Gewestelijke publiciteitsverordening

Op 12 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Publiciteitsverordening 2023 definitief goed. Deze treed in werking op 1 januari 2024 en is bijgevolg van toepassing op vergunningsaanvragen die worden ingediend vanaf die datum.

Verordening Begijnhof

De verordening Begijnhof Aalst beschermt het authentieke karakter van de woonwijk Begijnhof en bepaalt de voorschriften volgens dewelke er gebouwd en verbouwd kan worden.

Verordening De Kaaien

In het hart van de stad ligt de voormalige industriële zone langs de Dender. Op beide oevers heeft de stad hierdoor steeds een afstand tot de rivier gehouden. Met de stopzetting van de meeste industriële activiteiten en de toekomstige groei van de stad, staat Aalst voor de historische kans om de oevers terug bij elkaar te brengen met een uniek stadsproject, en de relatie van de stad met de rivier te herdefiniëren. Dit nieuw stadsdeel krijgt de naam ‘De Kaaien’. De komende 30 jaar zal het gebied langsheen de Dender worden opgewaardeerd en aantrekkelijker worden gemaakt door in te zetten op stedelijke herontwikkeling. Het projectgebied ‘De Kaaien’ strekt zich uit van de R41 in het noorden tot en met de site Ter Muren in Erembodegem in het zuiden, langsheen beide oevers van de Dender.

De stad heeft een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor het projectgebied ‘De Kaaien’ opgemaakt. In de stedenbouwkundige verordening heeft de stad 4 doelen grote doelen voor ogen:

 • een veelzijdig en levendig stadsdeel ontwikkelen
 • kwalitatieve stadsinbreiding en verdichting 
 • integratie van het historisch patrimonium
 • duurzame ontwikkeling

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘De Kaaien’ werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 26 januari 2021. Op 22 maart 2021 werd dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zodat de stedenbouwkundige verordening De Kaaien op 1 april 2021 in werking is getreden.

De verordening op De Kaaien heeft als doelstelling om binnen een afgebakend gebied langs de Dender kwalitatief te verdichten, een veelzijdig en levendig stadsdeel te creëren, het historisch patrimonium te integreren en duurzame ontwikkeling te realiseren.

Verordening kamerwonen

Een kamerwoning inrichten? Dan moet je je aan bepaalde regels houden. 

Verordening voor het bouwen in overstromingsgevoelig gebied

Bouwen in overstromingsgevoelig gebied houdt risico’s in. Daarom moet je bij bepaalde aanvragen tot Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden van percelen die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied een verklaring toevoegen waarin wordt aangegeven dat je op de hoogte bent van de ligging in overstromingsgevoelig gebied en dat je maatregelen zal nemen om overstromingsvrij te bouwen.

De verklaring voeg je bij de volgende aanvragen tot stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning:

 1. oprichten van constructies met een grondoppervlakte van 50m² of meer
 2. herbouwen van constructies, waarvan de grondoppervlakte van het herbouwde deel 50 m² of meer bedraagt
 3. uitbreiden van constructies, waarvan de grondoppervlakte van de uitbreiding 50 m² of meer bedraagt

Ligt mijn perceel in overstromingsgevoelig gebied?

De overstromingsgevoelige gebieden worden op de watertoetskaart aangeduid met een donkerblauwe (effectief overstromingsgevoelig gebied) en een lichtblauwe (mogelijk overstromingsgevoelig gebied) laag.

Reglement fietsenberging in de voortuin

Een fietsenberging in de voortuin wordt enkel aanvaard bij een gesloten eengezinswoning zonder garage, en de onmogelijkheid om een ontsluiting via de tuin te organiseren.  

Indien voldaan wordt aan de basisvoorwaarden, is een fietsenberging in de voortuin bespreekbaar mits
ook voldaan aan volgende specifieke voorwaarden:

 • Gevelbreedte woning groter dan 5 m: de oppervlakte van de voortuin dient minimaal voor 50% met groenaanplantingen voorzien te worden;
 • Gevelbreedte woning gelijk of kleiner dan 5 m: de oppervlakte van de voortuin dient minimaal voor 40% met groenaanplantingen voorzien te worden;
 • Een fietsenberging + verharding moet beperkt blijven tot een nevenbestemming in de voortuinstrook; De oppervlakte van de fietsenberging bedraagt maximaal 30% van de voortuinzone;
 • Tussen de perceelgrenzen (zijdelingse en voorste) en de fietsenberging moet een haag aangeplant worden. Dit betekent dat de fietsenberging een afstand van 50 cm moet respecteren ten opzichte van de perceelsgrenzen;
 • Indien er een brievenbus wordt geïntegreerd in de fietsenberging dient ter hoogte van de voorste perceelsgrens geen haag aangeplant te worden;
 • Indien er op het aanpalende perceel ook een fietsenstalling wordt geplaatst kunnen deze ter hoogte van de gemeenschappelijke perceelsgrens gekoppeld worden.
 • Een gemiddelde fiets is 1 m hoog. De hoogte van de berging moet hierop afgestemd worden en zo laag mogelijk zijn;
 • Het is mogelijk een kleine, ingewerkte zone te voorzien voor een afvalcontainer (max. 2).
 • Deze zone dient afgesloten te zijn zodat de container niet zichtbaar is. De oppervlakte van deze zone dient zo beperkt mogelijk gehouden te worden;
 • Het materiaal van de fietsenstalling dient esthetisch verantwoord en inpasbaar te zijn in de voortuin;
 • De fietsenstalling dient deel uit te maken van een totaal inrichtingsplan van de voortuin.

Een verdiepte berging kan worden toegestaan. 

Mogelijks dient een vergunde parkeerplaats in de voortuin gesupprimeerd te worden.

Het voorstel wordt getoetst aan de voorschriften en bepalingen van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning.

Het voorstel dient te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwater (BVR van 10-02-2023, publicatie BS 21-06-2023). 

Er dient gemotiveerd te worden waarom een fietsenberging in de voortuin noodzakelijk is. Het voorstel zal steeds getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening.

Waar moet je nog rekening mee houden?

Waar moet je nog rekening mee houden?

Verder zijn er nog andere verordeningen en regels van kracht van andere overheidsinstanties waar rekening mee moet worden gehouden bij vergunningsaanvragen. Die lijst is niet limitatief.

Zo zijn er de brandweernormen waarvoor bij elke aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier brandweerpreventie toegevoegd dient te worden. 

Omgevingsvergunning

Als je werken uitvoert aan en rond gebouwen in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een omgevingsvergunning aanvraagt.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten