Als je werken uitvoert aan en rond gebouwen in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een omgevingsvergunning aanvraagt.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket; het Omgevingsloket van Vlaanderen.

In de meeste gevallen ben je verplicht om jouw aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook een aantal zaken. Je hoeft jouw dossier niet meer in meerdere exemplaren af te drukken. Je kunt steeds terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van jouw dossier te raadplegen en alle communicatie verloopt digitaal.

Je aanvraag digitaal indienen doe je via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Voor het aanvragen van een aantal kleine werken op en rond een gebouw kan je kiezen voor de "snelinvoer". Het snelinvoerloket is een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket. Voor het aanvragen van meerdere handelingen tegelijkertijd of voor grotere werken die je wel een volledig aanvraagdossier in via "vergunning aanvragen".

Als het niet mogelijk is om je aanvraag online in te dienen is er altijd nog de mogelijkheid om je dossier (met de vereiste plannen, tekeningen, foto’s en formulieren) analoog in te dienen bij de themabalie bouwen en wonen van de Stad Aalst. Je bent hier ook steeds welkom voor ondersteuning bij de samenstelling van je dossier.

Je kan een afspraak maken aan de themabalie ‘Bouwen en wonen’ te Aalst, Werf 9, Je kiest voor ‘Stedenbouwkundige informatie aanvragen’ en kan vervolgens de dag en het uur zelf bepalen.

Voorwaarden

Of voor jouw project een omgevingsvergunning nodig is en welke procedure er dient te worden gevolgd hangt af van de lokale voorschriften en plannen.

In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)

 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)

 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Als je vergunningsplichtige werken wenst uit te voeren raadpleeg je steeds volgende stedenbouwkundige voorschriften:

Procedure

De procedures voor de omgevingsvergunning zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Je kan deze hier terugvinden:

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket of op papier (supra). Hierop volgt er een volledigheidsonderzoek om na te gaan of uw dossier volledig is. Dat duurt ongeveer 30 dagen. Daarna begint de aanvraagprocedure waarbij er al dan niet een openbaar onderzoek en/of een adviesronde wordt georganiseerd.

Er zijn dus twee soorten procedures: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure. Het verschil tussen beide is enerzijds de beslissingstermijn (2 maanden of 4 maanden) en anderzijds het al dan niet verplicht organiseren van een openbaar onderzoek.
Bij dossiers met een gewone procedure is een openbaar onderzoek nodig.

Vereenvoudigde procedure

Bij een vereenvoudigde procedure valt de beslissing binnen de 60 dagen en is er geen openbaar onderzoek.

Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Gewone procedure

Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen, tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is. In dit geval moet binnen een termijn van 120 dagen een beslissing genomen worden.

In bepaalde gevallen kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 60 dagen:

 • Als de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde (de ‘administratieve lus’)

 • Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad bevoegd is

Na het afleveren van de beslissing wordt deze bekend gemaakt door de gele affiche met de beslissing aan te plakken op een zichtbare plaats waar de werken gaan plaatsvinden. De Stad Aalst komt de affiche aanplakken waarna deze een termijn van 30 dagen dient uit te hangen. Dit is de beroepstermijn voor derden.

Je kan starten met de activiteiten en/of werken 36 dagen nadat de beslissing werd uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.

In het Omgevingsloket vind je meer informatie over de beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Duur

Een vergunning is in principe 2 jaar geldig. Dat betekent dat je binnen de 2 jaar moet starten met de uitvoering ervan. In totaal heb je 5 jaar tijd (vanaf de vergunning) om alles wind- en waterdicht te maken. Ben je niet tijdig gestart, dan is je vergunning vervallen en moet je in principe een nieuwe aanvraag indienen. Enkel in uitzonderlijke gevallen is verlenging met 2 jaar mogelijk: EMIS Navigator (vito.be)

Mocht jouw vergunning vervallen dan kan je 3 maand voor het effectieve verval van de vergunning een vraag richten aan onze dienst.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of geldt er onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de vergunningsplicht. Daarnaast kan de vergunningsplicht ook vervangen zijn door een meldingsplicht. Hier kan je de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden terugvinden: Kleine werken op en rond een gebouw | Omgevingsloket

De werken mogen echter niet strijdig zijn met:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen

 • ruimtelijke uitvoeringsplannen

 • bijzondere plannen van aanleg

 • voorschriften van verkavelingsvergunningen

 • regelgeving over monumenten en landschappen

 • ...

Voor sommige werken is dus geen vergunningsaanvraag nodig, maar volstaat een melding. Een melding betekent een verkorte procedure in het omgevingsloket maar is het wel nog altijd nodig om plannen op te maken en een dossier in te dienen.

Meldingsplicht
De meldingsplicht is mogelijk voor bepaalde werken aan de woning of aan andere gebouwen. Bijvoorbeeld:

 • het openbreken van een gevel

 • stabiliteitswerken uitvoeren in de woning

 • het aanbouwen van een garage

 • het aanbouwen van een veranda

 • het aanvragen van zorgwonen (zie onderstaande informatie)

 • ...

De bouwheer meldt deze werken aan de gemeente. Dit moet aan de hand van een vast formulier, samen met een dossier. Het dossier is vergelijkbaar met het dossier dat je bij een aanvraag voor omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voegt. Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de 30 dagen akte van de melding wanneer aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.
Wie een aanpassing of uitbreiding van meer dan 40m² wil realiseren, moet nog steeds over een bouwvergunning beschikken. De impact van grotere aanpassingen is immers ook groter zodat een opportuniteitsbeoordeling door de vergunnende overheid wenselijk blijft.

Architect nodig?
Aan de regels rond medewerking van een architect wijzigt niets. De medewerking van een architect is onder meer verplicht voor constructieve verbouwingen aan bestaande gebouwen. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is altijd een architect nodig. In die gevallen zal een architect voor jou het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.

Vrijstelling
De vrijstelling geldt voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver…) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

Niet overal geldig
Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving. Beschermde monumenten blijven dus genieten van de noodzakelijke bescherming. Ook bestaande lokale beperkingen die via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of via verkavelingsvoorschriften bestaan, blijven onverkort van kracht. Wie niet zeker is of er dergelijke beperkingen van kracht zijn op het perceel waar hij plannen voor heeft, kan daarover alle nodige informatie krijgen bij de stad. Informeer je dus goed op voorhand.

Aanvragen

Als je zeker bent dat je aanvraag kan ingediend worden met de meldingsprocedure kan je de nodige meldingsformulieren online downloaden. Als je niet zeker bent kan je aan de balie Bouwen en wonen je project voorleggen om de juiste werkwijze te bepalen (op afspraak).

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere personen kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Je kan de voorwaarden terugvinden via: Zorgwonen | Vlaanderen.be

Wat heb je nodig?

Om een zorgwoning te creëren is een melding voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Van deze melding wordt akte genomen door het college van burgemeester en schepenen als aan alle voorwaarden is voldaan. Deze melding kan op papier of via het omgevingsloket. Deze melding moet vergezeld zijn van het specifieke meldingsformulier inzake zorgwonen dat voorzien wordt door de Vlaamse overheid.

Als voor de creatie van de zorgwoning verbouwingswerken worden uitgevoerd, is het mogelijk dat je wel een Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig hebt. In dat geval kan je het meldingsformulier inzake zorgwonen toevoegen aan je aanvraag tot Omgevingsvergunning.

Op het indienen van een melding of aanvraag tot Omgevingsvergunning is het belastingreglement op omgevingsvergunningen van toepassing dat op 21 februari 2017 werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het indienen van de melding kan via:

 • het omgevingsloket.

 • de post

 • de balie. Dit kan enkel op afspraak: maak je afspraak online via de knop 'afspraak maken' en kies voor het product 'Stedenbouwkundige informatie vragen' of contacteer ons via tel 053 77 9300 om een afspraak te maken.

De regels met betrekking tot zorgwonen zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten