Het meerjarenplan

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan.

Het  meerjarenplan bestaat uit:

  1. De strategische nota van het meerjarenplan bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen, de bijhorende toelichting alsook de financiële vertaling ervan.
  2. De financiële nota van het meerjarenplan bevat het financiële doelstellingenplan (schema M1), de staat van het financiële evenwicht (schema M2) en het overzicht van de kredieten (M3).
  3. De toelichting verduidelijkt het meerjarenplan. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in het meerjarenplan zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing van de raadsleden erover te onderbouwen.

Bij het ontwerp van het meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen.

De jaarrekening

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. De rekening bevat de beleidsevaluatie alsook de weergaven van de rekeningen met betrekking tot de uitvoering van het meerjarenplan in een specifiek jaar. De jaarrekening kent dezelfde opbouw als een meerjarenplan.

De rekening bestaat uit:

  1. De strategische nota van het meerjarenplan bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen. 
  2. De financiële nota van de jaarrekening bevat de doelstellingenrekening (J1), de staat van het financieel evenwicht (J2), de evaluatie van de kredieten (J3), de balans (J4) en tot slot ook nog de staat van opbrengsten en kosten (J5).
  3. De toelichting verduidelijkt de rekening. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de rekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om van de raadsleden erover te informeren bij vaststelling van de rekening.

Bij het ontwerp van de jaarrekening hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen.

Icon Select

Beleidsrapporten Autonome gemeentebedrijven

De stad kent twee autonome gemeentebedrijven (SportAG en AGSA) en één gemeentelijke externe verzelfstandigde agentschap in privaatrechtelijke vorm (VZW BEA). Via onderstaande link kan je ook hun beleidsrapporten raadplegen. 

De omgevingsanalyse

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 werd in januari 2023 van start gegaan met het Traject AalstinZicht om vanuit de administratie de nieuwe beleidsperiode 2026-2031 voor te bereiden. Hiervoor werden twee instrumenten opgeleverd: een omgevingsanalyse en een beleidsscan.

De omgevingsanalyse geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en opportuniteiten. Dat document visualiseert de belangrijkste gegevens met betrekking tot de werking van het Lokaal Overheidsbedrijf Aalst (LOA), zodat het bestuur op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken voor de inwoners, verenigingen en ondernemingen. Het is een dynamisch instrument dat het Lokaal Overheidsbedrijf Aalst jaarlijks zal actualiseren. Daardoor kan het bestuur snel inspelen op de behoeften en gewijzigde omstandigheden en het meerjarenplan daaraan aanpassen. Zo maakt een omgevingsanalyse deel uit van het cyclische planningsproces dat de basis vormt van de beleids- en beheerscyclus. Die omgevingsanalyse is met andere woorden een belangrijk instrument voor de opmaak, vormgeving en de aanpassing van het meerjarenplan.

De beleidsscan

Naast de decretaal verplichte omgevingsanalyse werd ook een zogenaamde ‘beleidsscan’ opgemaakt. Die beleidsscan is een foto- of momentopname van de werking van het Lokaal Overheidsbedrijf Aalst (hierna ook LOA) en zijn autonome gemeentebedrijven in 2023. Het document tracht enerzijds inzicht te geven in de werking van de diensten en duidt welke grootorde van budgetten voorzien zijn voor de werking en hoeveel VTE de dienst telt in 2023. Met andere woorden: ‘wat doen we vandaag en welke financiële kosten-baten staan hier tegenover’. Anderzijds wordt ook expliciet ingezoomd op de engagementen en doelstellingen die een impact hebben op het volgende meerjarenplan 2026-2031. Waar mogelijk wordt dit eveneens aan budgettaire ramingen gekoppeld.

Het document heeft tot doel om de toekomstige beleidsmakers inzicht te geven in de huidige werking en financiële toestand van het Lokaal Overheidsbedrijf Aalst. Om op basis van zo helder en volledig mogelijke informatie keuzes te kunnen maken voor de volgende legislatuur en een realistisch en doordacht meerjarenplan te kunnen opstellen. Het document heeft niet tot doel om een zogenaamde ‘inspiratienota’ of ‘memorandumtekst’ op te leveren. Uitdagingen en aanbevelingen zijn echter niet altijd strikt te scheiden. De aanbevelingen, die diensten tijdens dit proces gaven, zijn zo veel mogelijk gebundeld in een aparte bijlage.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten