Heb je een bescheiden inkomen en ben je recent verhuisd naar een nieuwe huurwoning, dan heb je mogelijk recht op een huursubsidie van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

Je komt enkel in aanmerking als:

 • Je bent verhuisd naar een woning in onderverhuur van uw woonmaatschappij;

 • Je bent verhuisd van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt;

 • Je dakloos was en nu een huurwoning betrekt;

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een woonmaatschappij, gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Hoeveel bedraagt de huursubsidie?

De berekening van de huursubsidie gebeurt volgens de formule: Huursubsidie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage. Hierbij is de referentiehuurprijs gelijk aan 75% van de maximale huurprijs en de eigen bijdrage gelijk aan 1/55e van jouw jaarinkomen.

De huursubsidie bedraagt in 2023 maximaal:

 • 177,24 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 29,54 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

 • 194,96 euro in een aantal gemeenten. Dat bedrag wordt verhoogd met 32,49 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

 • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Om ervoor te zorgen dat het agentschap alle personen ten laste in rekening brengt bezorg je bij jouw aanvraagformulier de volgende attesten:

 • een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen

 • een bewijs co-ouderschap of een verklaring omgangsregeling voor kinderen die niet bij jou zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij jou verblijven

 • een attest van een erkende handicap.

Aan de hand van deze rekenmodule(Excel bestand) kan je nagaan of je voldoet aan de inkomensvoorwaarde en de maximumhuurprijs en kunt u uitrekenen hoeveel jouw huursubsidie bedraagt.

Het berekende bedrag wordt toegekend voor een jaar, voor zover je intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. Er zijn geen tussentijdse aanpassingen.

Het bedrag van de huursubsidie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum. Als jouw recht op de huursubsidie bijvoorbeeld begon te lopen vanaf maart 2022, zal jouw huursubsidie vanaf maart 2023 geïndexeerd worden.


Voorwaarden

Heb je een laag inkomen, en

 • huur je een woning in onderverhuur van een woonmaatschappij (WM), of

 • verhuis je van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning, of

 • was je dakloos en betrek je nu een woning,

dan kan je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Hier lees je meer over alle voorwaarden waar je aan moet voldoen.

Wat is een slechte of onaangepaste woning?

De woning die je hebt verlaten moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is bij besluit onbewoonbaar, ongeschikt (opgelet: in dit geval gelden extra voorwaarden inzake de vastgestelde gebreken) of overbewoond verklaard op het ogenblik dat je daar jouw hoofdverblijfplaats had.

 • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, zoals bijvoorbeeld een garage of loods, en de Vlaamse Wooninspectie heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico en/of gebrek aan basisvoorzieningen vastgesteld.

 • De woning ligt op een vergunde camping die al sinds 2001 jouw hoofdverblijfplaats was.

 • De woning is gesloopt. Let op: de verlaten woning moet effectief gesloopt zijn (uiterlijk 9 maanden na de start van het nieuwe huurcontract). Een sloopvergunning volstaat dus niet als bewijs dat je aan de voorwaarde voldoet.

 • Als je minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent: de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan jouw fysieke toestand.

Sinds 1 mei 2019 kan je geen aanvraag meer indienen op basis van het verlaten van een te kleine woning. Enkel als de woning bij besluit overbewoond werd verklaard, is er nog een geldige toegangsgrond. Overbewoning houdt in dat de overschrijding van de bezettingsnorm van de woning van die aard is dat er een mensonwaardige toestand door ontstaat.

Als je verhuist naar een woning in onderverhuur van uw woonmaatschappij, of als je dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die je verlaat.

Procedure

Wanneer aanvragen?

Je doet jouw aanvraag nadat je verhuisd bent. Je hebt daarvoor tot maximaal 9 maanden na de startdatum van jouw nieuwe huurcontract tijd.

Als je een woning onderhuurt van een woonmaatschappij, kan je ook na deze 9 maanden nog een aanvraag indienen. Hou er wel rekening mee dat de huurprijs na één jaar geïndexeerd wordt. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

Het aanvraagformulier invullen

Dat doet je met het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de huurprijs(Word bestand).

Als je huurder wordt van een sociaal verhuurkantoor, kun je bij dat sociaal verhuurkantoor terecht voor jouw aanvraag van de huursubsidie. Gebruik dan het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de huurprijs voor een woning onderverhuurd door een woonmaatschappij(Word bestand).

Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug naar het adres dat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld staat. Bij het formulier voeg je een kopie van het huurcontract op jouw naam. Indien nodig bezorg je Wonen in Vlaanderen ook:

 • een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen

 • het bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij jou zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij jou verblijven

 • en de attestering van een erkende handicap.

Als je op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent en je de huursubsidie aanvraagt op basis van een andere reden dan het verlaten van een onaangepaste woning, voeg je bij jouw aanvraag best dit medisch attest(PDF bestand opent in nieuw venster), ingevuld door jouw huisarts.

Heb je vragen

Neem ten laatste 9 maanden na aanvang van het nieuwe huurcontract contact op met team Wonen voor informatie over de aanvraag.

Bel voor vragen naar 053 72 34 26 of mail naar wonen@aalst.be.

Alle informatie rond de tegemoetkoming, hoe aanvragen, hoeveel ze bedraagt en wat de te volgen procedure is.

Kost

De aanvraag is gratis.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten