Bouwovertreding melden

Wat is een bouwovertreding?

Er zijn heel wat verschillende soorten bouwmisdrijven. Het duidelijkste misdrijf is wanneer je bouwt zonder dat je een stedenbouwkundige vergunning hebt verkregen. Ook als je bouwt in strijd met de vergunning of bouwt ná verval van de vergunning (een stedenbouwkundige vergunning is twee jaar geldig) bega je een overtreding.

Hetzelfde geldt voor werken die je uitvoert in strijd met de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), plan van aanleg (gewestplan, BPA), verkavelingsplan of verordening.

Verder is er ook nog sprake van een bouwmisdrijf wanneer je zonder stedenbouwkundige vergunning een eengezinswoning omvormt tot een meergezinswoning.

bouwovertreding melden

Wat gebeurt er bij een bouwovertreding?

Opmaak van een proces verbaal

Wanneer het effectief over een bouwmisdrijf gaat, wordt meestal door de lokale politie, de stedenbouwkundige inspecteur of de gemeentelijke opsporingsambtenaar een proces-verbaal opgemaakt. Dat is een officiële vaststelling met alle belangrijke gegevens van het mogelijke bouwmisdrijf en de toepasselijke wettelijke bepalingen. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan het parket. Het parket kan zelf aanvullend onderzoek voeren en daarna beslissen om de zaak voor een rechtbank te brengen of te seponeren.

Stilleggen van de werken

Als de werken nog in uitvoering zijn bij het opstellen van het proces-verbaal, kan bevolen worden om de werken stil te leggen. Blijf je toch verderwerken? Dan zal je een geldboete moeten betalen.

Gerechtelijke uitspraak

De rechtbank kan, naast het opleggen van een straf, op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur en/of het college van burgemeester en schepenen een herstelmaatregel bevelen (meerwaardeboete, bouw- of aanpassingswerken, herstel in oorspronkelijke staat of staking van strijdig gebruik). Om de herstelvordering te kunnen inleiden bij de rechtbank moet voorafgaandelijk een positief advies worden verkregen van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Bouwovertreding melden

Hoe kan ik een inbreuk vrijwillig ongedaan maken?

Door de inbreuk te herstellen

Je kunt een inbreuk altijd zelf ongedaan maken door de situatie in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Hiervoor heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig.

Door het aanvragen en verkrijgen van een regularisatievergunning

Heel dikwijls kan je voor een bouwovertreding achteraf nog een omgevingsvergunning verkrijgen. De aanvraag voor zo een regularisatievergunning volgt dezelfde procedure als een gewone omgevingsvergunning. Los van een eventuele gerechtelijke veroordeling, zijn de werken, na het verkrijgen van de omgevingsvergunning, vergund.

Door het aanvragen en verkrijgen van een minnelijke schikking

Voor kleine bouwmisdrijven kan je een minnelijke schikking aanvragen aan de stedenbouwkundig inspecteur. De minnelijke schikking betreft:

  • de betaling van een geldsom en/of
  • de uitvoering van de door de stedenbouwkundig inspecteur opgelegde bouw- of aanpassingswerken (tenzij een regularisatievergunning werd verkregen, de plaats in de oorspronkelijke staat werd hersteld of het strijdige gebruik werd gestaakt)

Als een minnelijke schikking wordt toegestaan, zal je niet voor de rechtbank moeten verschijnen. De constructie zal worden gedoogd en het zal mogelijk zijn om een vergunning voor stabiliteitswerken aan te vragen.

Voor zware bouwmisdrijven zoals het verrichten van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in ruimtelijk kwetsbaar gebied is een minnelijke schikking niet mogelijk. Een minnelijke schikking is ook niet mogelijk indien het misdrijf werd gepleegd door bepaalde professionelen (bijv. vastgoedmakelaars).

Bijlagen

Een minnelijke schikking aanvragen

Ik wil info over bestaande bouwmisdrijven

Info over bestaande bouwmisdrijven

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor informatie over de vergunde toestand van een goed. De dienst houdt ook een register bij van alle gekende bouwovertredingen die werden uitgevoerd op het grondgebied van Aalst. Hierin worden de gegevens van elk proces-verbaal ingeschreven en de gevolgen die eraan gegeven werden.

Info bouwmisdrijf

Een bouwovertreding melden

Icon Select

Een bouwovertreding melden

Heb je kennis genomen van een mogelijk bouwmisdrijf? Dan kan je dat melden in het Administratief Centrum aan de balie Bouwen en wonen. Dat kan enkel op afspraak. Kies voor het product 'Bouwmisdrijf aangeven' of contacteer ons via tel 053 77 9300 om een afspraak te maken.

Breng foto's, een situatieschets en andere documentatie mee. De deskundigen aan de balie zullen dit bekijken en indien nodig het 'klachtenformulier bouwmisdrijf' samen met jou invullen en bezorgen aan de dienst Ruimtelijke ordening.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten