De stad Aalst erkent verenigingen als blijk van appreciatie voor de verenigingen, hun maatschappelijk belang en omdat ze een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de stad vooropstelt. Erkend worden als Aalsterse vereniging is de eerste voorwaarde om toegang te krijgen tot logistieke ondersteuning en werkings- en investeringssubsidies van de stad Aalst.

Voorwaarden

Voldoen aan de voorwaarden opgesteld in het "Stedelijk reglement erkenning als Aalsterse vereniging.:

  1. De vereniging is een feitelijke vereniging, een private stichting of een vzw.

  2. De vereniging bestaat uit minstens 5 leden. De vereniging voegt bij haar erkenningsaanvraag een overzicht van de activiteiten die ze organiseert en geeft aan hoeveel leden de vereniging heeft.

  3. De vereniging heeft haar werking in hoofdzaak op het grondgebied van de stad Aalst. Indien bepaalde infrastructuur die noodzakelijk is om de activiteiten van de vereniging uit te oefenen niet of nauwelijks aanwezig is op het grondgebied van de stad Aalst kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Het college van burgemeester en schepenen beslist of deze uitzondering kan toegestaan worden.

  4. De vereniging is opgericht op particulier initiatief, zonder commerciële en/of beroepsdoeleinden of winstoogmerk.

  5. De vereniging onderschrijft de principes van de democratische rechtsstaat. De vereniging dient dit niet op te nemen in haar statuten. Het volstaat dat het tegendeel niet kan worden aangetoond.

  6. De vereniging dient open te staan voor alle geïnteresseerden die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven.

  7. De vereniging gebruikt het Nederlands als voertaal in haar interne en externe communicatie en in de uitvoering van haar activiteiten.

Procedure

  • Een vereniging kan de erkenning aanvragen door het daartoe voorziene aanvraagformulier in te dienen bij de stad (geschreven of online).

  • De stad beoordeelt de aanvraag op ontvankelijkheid, volledigheid en inhoud en kan indien nodig bijkomende informatie opvragen.

  • Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvragen en beslist over de erkenning van de vereniging.

Kost

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten