Aangifte invullen

Wanneer?

Voor de directe belastingen (jaarlijks) is dit:

  • Activeringsheffing: uiterlijk op 30 april;
  • Belasting op de tweede verblijven, vakantie-, zomer- en weekendhuisjes en caravans: uiterlijk op 30 april.

Voor de indirecte belastingen (occasioneel) is dit:

  • Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw- en/of afbraakwerken: 20 dagen vóór de privatisering;
  • Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van stoelen, banken, tafels, koopwaar en andere voorwerpen (voor occasionele vergunningen o.a. containers, buurtfeesten, evenementen, sportwedstrijden): 4 weken vóór de inname, uitgezonderd voor containers (=7 dagen);
  • Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten: dag vóór dag van verspreiding.

Hoe?

Activeringsheffing

Eigenaars van onbebouwde percelen, die gelegen zijn in een goedgekeurde verkaveling, krijgen jaarlijks een gedeeltelijk ingevulde aangifte op basis van de gegevens die bij de administratie gekend zijn. Als de gegevens correct zijn hoef je de aangifte niet terug te sturen. Zijn de gegevens niet correct dan dient de aangifte verbeterd en/of vervolledigd teruggestuurd te worden.
Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen. Een blanco aangifteformulier kan opgevraagd worden bij de dienst Financiën, team Debiteuren en belastingen, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, stadsbelastingen@aalst.be of kan gedownload worden onderaan deze pagina.

Tweede verblijven

Eigenaars van een tweede verblijf, krijgen jaarlijks een gedeeltelijk ingevulde aangifte op basis van de gegevens die bij de administratie gekend zijn. Als de gegevens correct zijn hoef je de aangifte niet terug te sturen. Zijn de gegevens niet correct dan dient de aangifte verbeterd en/of vervolledigd teruggestuurd te worden.
Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen. Een blanco aangifteformulier kan opgevraagd worden bij de dienst Financiën, team Debiteuren en belastingen, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, stadsbelastingen@aalst.be of kan  gedownload worden onderaan deze pagina.

Tijdelijke privatisering bij het uitvoeren van bouwwerken (o.a. werven, bouwmaterialen, kranen, machines, ... )

Indien men het openbaar domein voor een bepaalde tijd wenst te privatiseren (in te nemen) moet een vergunning aangevraagd worden via de dienst Klantencontacten, team Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, AC Werf 9, 9300 Aalst, lemo@aalst.be of online via Eagle

Gebruik openbaar domein (o.a. containers, buurtfeesten, sportwedstrijden, ambulante handel, evenementen, ...)

Indien men het openbaar domein wenst te gebruiken voor o.a. buurtfeesten, sportwedstrijden of evenementen moet een aanvraag ingediend worden via de dienst Klantencontacten, team Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, Evenementenloket, AC Werf 9, 9300 Aalst, evenementenloket@aalst.be of online via Evenementen en activiteiten.

Icon Select

Uitzondering

Containers (zelfde aanvraagprocedure als tijdelijke privatisering bij het uitvoeren van bouwwerken).

Verspreiden drukwerk

Indien men een ongeadresseerd drukwerk wenst te verspreiden in de brievenbussen dient men vooraf (dag voor verspreiding) een aangifte in te dienen bij de dienst Financiën, team Debiteuren en belastingen, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, stadsbelastingen@aalst.be of kan gedownload worden onderaan deze pagina.

Waarom moet er een aangifte ingediend worden?

Een aangifte is noodzakelijk zodat de belastingadministratie over voldoende informatie beschikt om de belastingaanslag correct te kunnen berekenen.

Wat als een aangifte niet of laattijdig wordt ingediend?

Bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover de belastingadministratie beschikt.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, brengt het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige op de hoogte van de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening, om de ambtshalve aanslag te betwisten.

Een ambtshalve belasting gaat gepaard met een belastingverhoging van 50, 100 of 150 % naargelang het aantal overtredingen.

Nog vragen?

De algemene regel is dat je met al je vragen en problemen rond lokale belastingen terecht kunt bij de dienst Financiën, team Belastingen, AC Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst (voor deze dienstverlening werken wij enkel op afspraak), mail stadsbelastingen@aalst.be.

Blanco aangiftes downloaden

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten