De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt de hoofdlijnen van het sociaal beleid in Aalst. De 2 grote pijlers in Aalst zijn ouderenzorg en de sociale dienst. De raad regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. De raad kan algemene regels en reglementen vaststellen over:

  • het beleid van het OCMW
  • het inwendig bestuur
  • arbeidsreglementen
  • richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun

Zitting raad voor maatschappelijk welzijn en vragenuur

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert zo dikwijls als nodig en minstens 10 keer per jaar. De raad gaat meestal door op de laatste dinsdag van de maand, behalve in september (derde dinsdag van de maand) en behalve wanneer dit samenvalt met een schoolvakantie. Om 19 uur start het vragenuur waar de raadsleden actuele en dringende vragen kunnen stellen aan de leden van het college van burgemeester en schepenen. Om 19.30 uur volgt de raad voor maatschappelijk welzijn en aansluitend gaat de gemeenteraad door. De raad voor maatschappelijk welzijn wordt samengeroepen door de voorzitter van de raad. De vergaderingen van de raad zijn opgesplitst in een openbaar en een besloten deel. Tijdens het openbaar gedeelte van de zitting is publiek toegelaten. Tijdens het besloten deel van de zitting bespreken de raadsleden vooral persoonsgebonden aangelegenheden, publiek is hier niet toegelaten.

Beraadslaging en stemmen

Om geldig te vergaderen moet meer dan de helft van raadsleden aanwezig zijn. De raadsleden nemen beslissingen met volstrekte meerderheid van de stemmen (de helft plus één). Bij staking van stemmen (gelijk aantal stemmen) is het voorstel verworpen.

Icon Select

Kalender en zittingsdocumenten

De vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de voorbereidende gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Via de raadpleegomgeving kan je agenda's, besluiten en notulen van deze organen inkijken.

Icon Select

Huishoudelijk reglement

De werking van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en van de gemeenteraadscommissies is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Raadsleden

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten