Monumentenzorg

V.VAK prijs

De V.VAK prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de stad Aalst en de V.VAK (Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon). De V.VAK prijs moedigt het behoud en de herwaardering van architectonisch, historisch, archeologisch en landschappelijk waardevolle gebouwen, onderdelen van gebouwen, landschappen, stads- en dorpsgezichten aan.

Voor wie?

Kandidaturen kunnen voorgedragen worden door de eigenaar, particuliere personen, het bestuur van de V.VAK of de stad, doch niet zonder medeweten van de eigenaar die er zich akkoord moet mee verklaren.

In de kandidatuurstelling moet duidelijk de ligging van het project vermeld worden, indien mogelijk een benadering van de oprichtingsdatum, het vroegere en huidige gebruik en een motivatie voor de uitgevoerde ingrepen. Er wordt minstens één actuele foto toegevoegd van goede kwaliteit (formaat minimum 10 x 15 cm), en zo mogelijk een afbeelding van de oude toestand.

Hoe stel je je kandidaat?

De kandidaturen kunnen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, voor 31 oktober van ieder jaar, per adres: Administratief centrum Aalst, dienst Planning en Stadsvernieuwing, Werf 9, 9300 Aalst. Tezelfdertijd moet de aanvraag ook worden toegestuurd aan V.VAK p.a. Joris Bouve, Meuleschettestraat 14, 9300 Aalst.

Inzendingen per mail zijn ook toegestaan. In dat geval dient de kandidatuur gestuurd te worden naar monumentenzorg@aalst.be en joris.bouve@gmail.com. Opgelet, zorg dat de bijgevoegde foto's in een lagere resolutie worden doorgestuurd (of in totaal maximum 5 MB).

De jury is samengesteld uit bestuursleden van de V.VAK en uit de schepen die 'Monumentenzorg' onder zijn of haar bevoegdheid heeft en/of een bevoegd ambtenaar. De jury vergadert onder voorzitterschap van de voorzitter van de V.VAK.

De tijdig binnengekomen kandidaturen worden door de jury onderzocht en beoordeeld en ze worden naar hun waarde gerangschikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de inzet die vereist werd voor de realisatie en met de voorbeeldfunctie. De jury heeft de meest uitgebreide bevoegdheden: zo kan ze de prijs of een eervolle vermelding toekennen; het bedrag opsplitsen in gelijke of ongelijke delen; ze kan ook beslissen slechts een gedeelte van de voorziene som toe te kennen of eventueel geen prijs of eervolle vermelding toe te kennen. Niet bekroonde deelnemers kunnen hun kandidatuur slechts éénmaal hernieuwen. De jury beslist ook aan welke persoon of instelling, die bij de realisatie betrokken was, de prijs wordt uitbetaald.

De beslissing van de jury dient door het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd te worden voor wat haar aandeel betreft.

De prijs wordt aan de begunstigde plechtig overhandigd ter gelegenheid van de jaarlijkse statutaire vergadering van de V.VAK.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten