Aangifte invullen

Wanneer?

Voor de directe belastingen (jaarlijks) is dit:

  • Algemene bedrijfsbelasting: uiterlijk op 30 april;
  • Belasting op reclameborden: uiterlijk op 30 april;
  • Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van stoelen, banken, tafels, koopwaar en andere voorwerpen (voor permanente vergunningen -heel het jaar, o.a. terrassen, koopwaar, drank/brood -automaten of andere voorwerpen): uiterlijk op 31 januari;
  • Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie: uiterlijk op 30 april;
  • Belasting op de wedkantoren: uiterlijk op 30 april.

Voor de indirecte belastingen (occasioneel) is dit:

  • Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van stoelen, banken, tafels, koopwaar en andere voorwerpen (voor occasionele vergunningen -containers): 7 kalenderdagen vóór de plaatsing;
  • Belasting op het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van stoelen, banken, tafels, koopwaar en andere voorwerpen (voor occasionele vergunningen -o.a. terrassen, koopwaar, evenementen, sportwedstrijden): 4 weken vóór de inname;
  • Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw- en/of afbraakwerken: 20 dagen vóór de inname;
  • Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten: dag vóór dag van verspreiding;
  • Belasting op het voeren van commerciële reclame op de openbare weg: 7 kalenderdagen vóór het voeren van reclame.

Hoe?

Algemene bedrijfsbelasting

Alle bedrijven die reeds beschikken over een actieve vestiging op het grondgebied van Aalst krijgen jaarlijks een gedeeltelijk ingevulde aangifte op basis van de gegevens die bij de administratie gekend zijn. Als de gegevens correct zijn hoef je de aangifte niet terug te sturen. Zijn de gegevens niet correct dan dient de aangifte verbeterd en/of vervolledigd teruggestuurd te worden.
Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen. Een blanco aangifteformulier kan opgevraagd worden bij de dienst Financiën, team Debiteuren en belastingen, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, stadsbelastingen@aalst.be of kan gedownload worden onderaan deze pagina.

Reclameborden

Bedrijven die reclame voeren door middel van reclameborden krijgen jaarlijks een gedeeltelijk ingevulde aangifte op basis van de gegevens die bij de administratie gekend zijn. Als de gegevens correct zijn hoef je de aangifte niet terug te sturen. Zijn de gegevens niet correct dan dient de aangifte verbeterd en/of vervolledigd teruggestuurd te worden.
Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen. Een blanco aangifteformulier kan opgevraagd worden bij de dienst Financiën, team Debiteuren en belastingen, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, stadsbelastingen@aalst.be of kan gedownload worden onderaan deze pagina.

Tijdelijke privatisering bij het uitvoeren van bouwwerken (o.a. werven, bouwmaterialen, kranen, machines, ... )

Indien men het openbaar domein voor een bepaalde tijd wenst te privatiseren (in te nemen) moet een vergunning aangevraagd worden via de dienst Klantencontacten, team Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, AC Werf 9, 9300 Aalst, lemo@aalst.be of online via Eagle

Gebruik openbaar domein (o.a. containers, buurtfeesten, sportwedstrijden, ambulante handel, evenementen, ...)

Indien men het openbaar domein wenst te gebruiken voor o.a. buurtfeesten, sportwedstrijden of evenementen moet een aanvraag ingediend worden via de dienst Klantencontacten, team Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, Evenementenloket, AC Werf 9, 9300 Aalst, evenementenloket@aalst.be of online via Evenementen en activiteiten.

Icon Select

Uitzondering

Containers (zelfde aanvraagprocedure als tijdelijke privatisering bij het uitvoeren van bouwwerken) en ambulante handel. Voor ambulante handel op het openbaar domein dient men zich te wenden tot dienst Economie en zorginnovatie, team Economie, AC Werf 9, 9300 Aalst, mail economie@aalst.be.

Verspreiden drukwerk

Indien men een ongeadresseerd drukwerk wenst te verspreiden in de brievenbussen dient men vooraf (dag voor verspreiding) een aangifte in te dienen bij de dienst Financiën, team Debiteuren en belastingen, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, stadsbelastingen@aalst.be of kan gedownload worden onderaan deze pagina.

Commerciële reclame op het openbaar domein

Wie commerciële reclame wil voeren op het openbaar domein dient vooraf (1 week) een aangifte in te dienen bij de dienst Financiën, team Debiteuren en belastingen, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, stadsbelastingen@aalst.be of kan gedownload worden onderaan deze pagina

Nachtwinkels en private bureaus voor telefonie 

Uitbaters van een nachtwinkel en/of privaat bureau voor telefonie krijgen jaarlijks een jaarlijks toegestuurd. Deze aangifte moet ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.
Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen. Een blanco aangifteformulier kan opgevraagd worden bij de dienst Financiën, team Debiteuren en belastingen, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, stadsbelastingen@aalst.be of kan gedownload worden onderaan deze pagina.

Wedkantoren

Uitbaters van een wedkantoor krijgen jaarlijks een aangifte toegestuurd. Deze aangifte moet ingevuld en ondertekend teruggestuurd worden.
Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een spontane aangifte doen. Een blanco aangifteformulier kan opgevraagd worden bij de dienst Financiën, team Debiteuren en belastingen, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, stadsbelastingen@aalst.be of kan gedownload worden onderaan deze pagina.

Waarom moet er een aangifte ingediend worden?

Een aangifte is noodzakelijk zodat de belastingadministratie over voldoende informatie beschikt om de belastingaanslag correct te kunnen berekenen.

Wat als een aangifte niet of laattijdig wordt ingediend?

Bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover de belastingadministratie beschikt.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, brengt het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige op de hoogte van de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening, om de ambtshalve aanslag te betwisten.

Een ambtshalve belasting gaat gepaard met een belastingverhoging van 50, 100 of 150 % naargelang het aantal overtredingen.

Nog vragen?

De algemene regel is dat je met al je vragen en problemen rond lokale belastingen terecht kunt bij de dienst Financiën, team Belastingen, AC Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst (voor deze dienstverlening werken wij enkel op afspraak), mail stadsbelastingen@aalst.be.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten