Fase scopingnota

Over welk gebied gaat het?

In het RUP word het volledige buitengebied van de stad Aalst bestudeerd. De opdeling in een stedelijk gebied en een buitengebied werd reeds gemaakt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst'. Het plangebied bevat dus met name de deelgemeentes Gijzegem, Herdersem, Baardegem, Moorsel, Meldert, Nieuwerkerken en een deel van Erembodegem en Hofstade.

Wat is de bedoeling?

De stad wil in het buitengebied bijkomende meergezinswoningen tegengaan en de woondichtheden beperken. Om deze ambities mogelijk te maken is een overdruk-RUP nodig. Dergelijk RUP zal de huidige (onderliggende) bestemmingen volgens het gewestplan of BPA niet wijzigen. Enkel zal door middel van een overdruk het verbod op het realiseren van meergezinswoningen vastgelegd worden. Er gelden enkele uitzonderingen op dit verbod voor gemeenschappelijke woonprojecten en panden met erfgoedwaarde. De bestaande vergunde meergezinswoningen kunnen overal behouden blijven. Daarnaast worden ook verschillende richtlijnen uitgewerkt voor de gewenste woondichtheden.

Wat is de historiek?

  • De opdracht tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het inperken van meergezinswoningen en woondichtheden in het buitengebied ging reeds van start op 3 juni 2019.
  • Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 2 december 2019 akkoord te gaan met de start- en procesnota voor het project “RUP inperken meergezinswoningen en woondichtheden buitengebied” en de procedure verder te zetten.
  • De adviesvraag en publieke consultatie van de start- en procesnota vonden plaats van 16 december 2019 tot en met 13 februari 2020. Op 17 en 19 december 2019 vond een participatiemoment plaats.
  • In een tweede fase van de procedure werd vorm gegeven aan de scopingnota en werd de procesnota verder aangevuld, volgens de wettelijke vereisten van het geïntegreerd planningsproces tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze scopingnota geeft het voortschrijdend inzicht weer en geeft aan hoe omgegaan is met de adviezen en de inspraakreacties. Deze nota kan hier worden geraadpleegd.

Waar zitten we nu in het proces?

Momenteel is er een eerste voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. In dit voorontwerp wordt alles dan voor het eerst vastgelegd in een voorstel van verordende document met stedenbouwkundige voorschriften. Omdat we het verdere goedkeuringsproces van het RUP willen laten samen sporen met een nieuwe algemene verordening voor wat betreft de meergezinswoningen, gaat hier momenteel wat meer tijd over. Verwacht wordt dat dan ook pas ten vroegste begin 2024 dit voorontwerp zal worden goedgekeurd om navolgend een adviesronde te doorlopen.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten