Stappen van het RUP

De stappen bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zijn wettelijk vastgelegd. De eerste stap was de opmaak van de start- en procesnota. De startnota legt de bouwstenen van het plan vast. De procesnota is een toelichting bij het planningsproces

Publieke raadpleging startnota

In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening raadpleegde het college van burgemeester en schepenen de bevolking over de startnota gedurende 60 dagen. Deze raadpleging liep van 22 juni 2020 tot en met 20 augustus 2020. In overeenstemming met de regelgeving werd tijdens deze periode ook een participatiemoment over de startnota georganiseerd (30 juni 2020). Eventuele reacties over de inhoud van de startnota konden meegegeven worden aan het planteam of in een schriftelijke reactie nagelaten worden.

Scopingnota

De volgende stap is de opmaak van een voorontwerp RUP. Dit voorontwerp zal bestaan onder andere uit de stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan. De stedenbouwkundige voorschriften beschrijven de ruimtelijke randvoorwaarden waaraan toekomstige ontwikkelingen moeten voldoen. 

Verdere stappen

Later volgt de voorlopige vaststelling van het RUP met een tweede publieke raadpleging.
Nadien wordt het RUP voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten