ruimtelijk uitvoeringsplan

Drie soorten bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een juridisch verordenend plan dat wordt gebruikt als toetsingskader voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

De eerste bestemmingsplannen werden eind de jaren 1970 voor het volledige Belgische grondgebied opgemaakt, de zogenaamde gewestplannen. In deze beleidsdocumenten drukte de overheid haar visie uit over de toekomstige ruimtelijke ordening. Op het grondgebied van Aalst geldt het gewestplan Aalst-Ninove-Zottegem-Geraardsbergen (goedgekeurd bij K.B. van 30 mei 1978).

Naast de gewestplannen bestaan er BPA’s (bijzonder plan van aanleg) en RUP’s (ruimtelijk uitvoeringsplan). Hiermee kan de gemeente het gewestplan op haar grondgebied gaan wijzigen of detailleren, waarbij extra randvoorwaarden worden opgelegd voor de bebouwing, de verharding en de inrichting van de terreinen in de vorm van stedenbouwkundige voorschriften.

Via de gewestplannen, de RUP's en BPA's heeft elk lapje grond zo een functionele bestemming gekregen: wonen, industriegebied, parkgebied, agrarisch gebied, natuurgebied, enz...

Van structuurplan naar RUP

De opmaak van BPA’s en gewestplannen behoort sedert de goedkeuring van de structuurplannen tot het verleden. Ze blijven wel bestaan en gelden tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

RUP’s worden, evenals de structuurplannen, opgemaakt op de drie bestuursniveaus en moeten onderling op elkaar afgestemd zijn.

Zo werd in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor delen van Aalst en buurgemeenten in 2003 een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Regionaalstedelijk gebied Aalst’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Aalst werd in het RSV aangeduid als één van de steden van regionaal belang, met een bijbehorende taakstelling naar wonen en werken wat werd doorvertaald in het gewestelijk RUP via een aantal grote bestemmingswijzigingen van gebieden.

Naast Vlaanderen en de provincie maakt ook de stad RUP’s op volgens een geijkte procedure. Op minstens twee tijdstippen in het proces kan je reageren en je mening of opmerkingen bij een nieuw RUP geven: het informatiemoment bij het lanceren van de startnota en het openbaar onderzoek bij ontwerp RUP.

De herbestemmingen hebben als doel om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het plan krijgt geleidelijk vorm op het terrein via allerhande projecten die op hun beurt een totaal plannings-, ontwerp- en goedkeuringsproces doorlopen.

Hoe raadplegen?

Hieronder kan je de verschillende bestemmingsplannen die van kracht zijn op het grondgebied van Aalst raadplegen. Voor de BPA's is er een rechtstreekse koppeling naar de documenten. Voor de plannen op provinciaal en gewestelijk niveau en de definitief vastgestelde gemeentelijke RUP's is er een doorverwijzing naar de DSI (Digitale Stedenbouwkundige Informatie). Voor de RUP's in opmaak is er ook een rechtstreekse koppeling naar de documenten.

BPA's (Bijzondere Plannen van Aanleg)

RUP's (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen)

Provinciaal RUP 'Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied fase 1'

Provinciaal RUP 'Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied - fase 1'

Voorlopig vastgestelde RUP's

Gewestelijk RUP "LFPC" Forensisch Psychiatisch Centrum voor langverblijf in Aalst

Gemeentelijke RUP's in opmaak

RUP 'Inperken meergezinswoningen en woondichtheden buitengebied'

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding