De aankoop van onroerende goederen (gronden, gebouwen) kan om verschillende redenen.
Aankopen die nodig zijn in functie van riolerings- en wegenwerken. Maar ook aankopen die het mogelijk maken een parkgebied en/of groenzone te realiseren en/of uit te bouwen. Het grootste deel van deze aan- en verkopen worden 'in der minne' geregeld, dat wil zeggen dat er met de verkoper onderhandeld wordt en niet zomaar onteigend via machtiging

De verkoop van onroerende goederen is soms nodig aangezien niet alle eigendommen van de stad nuttig worden aangewend. Daarom kan beslist worden een eigendom - grond, gebouw, grondrestant - te verkopen uit eigen beweging of op uitdrukkelijke vraag van een burger.

Aangezien de stad een openbaar bestuur is, worden verkopen in eerste instantie steeds openbaar georganiseerd, om elke burger een eerlijke kans te geven om een goed aan te kopen. Enkel indien er geen interesse blijkt te zijn, kan een goed onderhands worden verkocht.

Wanneer de stad percelen wenst te verkopen die gelegen zijn in een gebied dat valt onder de categorie ‘recreatie’, ‘landbouw’, ‘bos’, ‘overig groen’, ‘reservaat en natuur’, ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’ of ‘ontginning en waterwinning’, dienen deze percelen aangeboden te worden aan de Vlaamse Grondenbank in het kader van een recht van voorkeur ingevolge de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De Vlaamse Grondenbank kan deze percelen aankopen voor dezelfde prijs en dient haar beslissing binnen de 2 maanden na indiening van het dossier over te maken aan de stad.

Bij geen interesse kan de verkoop worden verdergezet met de initiële geïnteresseerde.

Zowel aankopen als verkopen worden behandeld bij stafdienst Coördinatie ruimte-patrimonium.

Procedure

  1. Via schrijven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen kan een aanvraag tot aankoop of verkoop worden ingediend.

  2. Na de ontvangst van de aanvraag wordt deze intern onderzocht: 'is het nuttig aan te kopen of te verkopen?' 'past de aankoop binnen een bepaald project dat de stad wil verwezenlijkt zien?'

  3. Deze vraag wordt na intern onderzoek aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd ter goedkeuring.

  4. Na goedkeuring worden de nodige plannen opgezocht en/of opgemaakt, wordt een schattingsverslag opgemaakt en wordt met de andere partij onderhandeld over de prijs.

  5. Indien de aan/verkopers akkoord gaan met de voorgestelde prijs wordt een eenzijdige verkoopsovereenkomst ondertekend, die aan het college van burgemeester en schepenen en daarna aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

  6. Dan wordt het nodige krediet voorzien en een notaris aangesteld die de belangen van de stad zal behartigen.

  7. Er wordt een ontwerpakte opgemaakt.

  8. Na ontvangst van de ontwerpakte wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad om de voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte vast te stellen.

  9. Bij goedkeuring kan de akte door alle partijen ondertekend worden en wordt ze bij de stafdienst Coördinatie ruimte-patrimonium geklasseerd.

Kost

De kost is afhankelijk van het schattingsverslag dat wordt opgemaakt voor elke aan- of verkoop en de onderhandelde prijs.

De notariskosten en registratiekosten zijn niet geheel vooraf te bepalen, ook hiermee dient rekening gehouden te worden.

Meer info

Regelgeving

Recht van voorkeur ingevolge de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten