Bij een onteigening wordt de overheid de eigenaar van een gebouw, pand of grond. Ze gaat soms over tot die procedure om werken van openbaar nut of algemeen belang uit te voeren.

Stad Aalst en OCMW hebben de bevoegdheid om te onteigenen ingevolge het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. De gemeente of provincie kan tot onteigening overgaan in de gevallen waarin ze oordeelt dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de infrastructuur of het beleid inzake de gemeentelijke aangelegenheden.

Vooraleer er tot onteigening wordt overgegaan zal stad Aalst steeds een aantoonbare poging doen om het goed via onderhandelingen minnelijk te verwerven.

Indien er een akkoord wordt gevonden tussen de twee partijen , wordt een minnelijke verkoop gesloten. Is er geen akkoord, dan is de gerechtelijke fase noodzakelijk.

Procedure

  • De bestuurlijke fase start wanneer de onteigenende instantie een voorlopig onteigeningsbesluit opmaakt, met inbegrip van een onteigeningsplan en een projectnota. Hiervoor is een machtiging nodig van de gemeenteraad.

  • Vervolgens wordt een openbaar onderzoek gehouden gedurende een periode van 30 dagen.

  • De gemeenteraad kan na het openbaar onderzoek machtiging geven tot een definitief onteigeningsbesluit.

Kost

De overheid vergoedt de schade die het rechtstreekse gevolg is van de onteigening. Dat gebeurt billijk en objectief.

Hoeveel de vergoeding precies bedraagt, hangt af van je situatie en de impact van de onteigening. De getroffenen krijgen een vergoeding voor verlies van eigendom. Deze omvat de vergoeding voor de huidige venale waarde van het onroerend goed en een wederbeleggingsvergoeding.

De waarde van de vergoeding wordt bepaald door een landmeter-expert of door de Vlaamse Overheid (Afdeling Vastgoedtransacties).

Meer info

-
Regelgeving

Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten