Grachten en waterlopen zijn buffers en zorgen voor een vlotte afwatering bij regenval. Om wateroverlast te vermijden, dienen ze regelmatig te worden onderhouden.

Daarnaast zijn er waterlopen, waarvan de bedding eigendom is van de overheid. De overheid onderhoudt die waterlopen.

 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 1 worden beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 2 worden beheerd door de provincie.

 • Onbevaarbare waterlopen van categorie 3 worden beheerd door de gemeente.

 • Niet-geklasseerde waterlopen:

  • baangrachten langs gemeentewegen worden beheerd door de gemeente

  • baangrachten langs gewestwegen en snelwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap voor Wegen en Verkeer

  • bepaalde grachten hebben een ‘polder of watering’ als beheerder, in dat geval is het onderhoud de taak van het bestuur van de polder of watering

  • andere niet-geklasseerde waterlopen en privégrachten worden beheerd door de eigenaar van het aangrenzende perceel. Alleen als het gaat om een ‘gracht van algemeen belang’, neemt de gemeente het beheer ervan op zich, zonder het eigendom ervan over te kopen.

Raadpleging van de atlas van de waterlopen

Op het grondgebied van de stad zijn er verschillende onbevaarbare waterlopen die opgetekend zijn in de atlas van de waterlopen. Je kunt de atlas raadplegen:

 • aan de balie Bouwen en Wonen. Dit kan enkel op afspraak. Maak je afspraak online via de knop 'Atlas waterlopen raadplegen' of contacteer ons via tel 053 77 9300 om een afspraak te maken.

 • of gewoon digitaal via de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Werken aan een onbevaarbare waterloop

Zowel de overheid als particulieren kunnen werken uitvoeren aan onbevaarbare waterlopen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

 • het plaatsen of vernieuwen van buizen als overgang naar een bouw- of een landbouwperceel

 • het verplaatsen van een beek of het aanbrengen van een oeverversterking.

Gebeurt dit aan een onbevaarbare waterloop van tweede of derde categorie of een niet meer geklasseerde waterloop, dan moet je hiervoor een machtiging vragen aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
Voor werken aan een onbevaarbare waterloop van eerste categorie heb je een machtiging nodig van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Het is mogelijk om de aanvraag voor een machtiging te integreren in de aanvraag tot omgevingsvergunning. Dit betekent een flinke tijdswinst en een administratieve vereenvoudiging.

Procedure

Bovenop de verplichte samenstelling van het aanvraagdossier omgevingsvergunning moet je zeker ook de volgende documenten bij je aanvraag voegen:

 • een duidelijke opsomming van de geplande werken in de waterloop en de reden van die werken

 • een uittreksel uit de atlas van de onbevaarbare waterlopen waarop duidelijk de plaats en de aard van de werken is aangeduid (in drievoud)

 • indien de aanvraag gevolgen heeft voor aanpalende eigendommen (bv. door de erfdienstbaarheidszone bij het verleggen van een waterloop naar een perceelgrens), moet je ook het schriftelijk akkoord van de andere eigenaar bijvoegen.

Het ontbreken van één van deze documenten kan, gezien de beperkte termijn waarover de deputatie voor haar advies beschikt, aanleiding geven tot een ongunstig advies.

Indien de aanvraag voor machtiging voor werken aan een waterloop niet in een aanvraag tot omgevingsvergunning vervat zit, moet je deze machtiging apart aanvragen bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen

 • Na ontvangst en controle van je aanvraag wordt een onderzoek 'de commodo et incommodo' opgestart bij de stad

 • Gedurende een periode van twintig dagen kunnen bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen tegen de geplande werken.

 • Na dit onderzoek wordt het dossier samen met het advies van het college van burgemeester en schepenen en eventueel van het polderbestuur aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen bezorgd.

 • Na een plaatsbezoek door een vertegenwoordiger van de dienst Integraal Waterbeleid worden de technische voorwaarden opgesteld.

 • Ten slotte beslist de deputatie over het al dan niet verlenen van de machtiging.

 • Als je de gevraagde machtiging hebt verkregen, moet je de dienst Integraal Waterbeleid op de hoogte brengen van de aanvangsdatum van de werken, zodat de uitvoering ervan kan worden gecontroleerd.

Kost

De aanvraag om een machtiging voor werken te verkrijgen is gratis.

De uit te voeren werken zijn ten koste van de aanvrager.

Meer info

<p></p>

Regelgeving

Waterbeleid provincie Oost-Vlaanderen

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten