bronbemaling

Wat is bronbemaling?

Om het grondwaterpeil te verlagen op een bouwwerf (zoals een werf voor kelders, ondergrondse parkeergarages, regenwaterputten, funderingen of rioleringen), is het vaak nodig om een tijdelijke bemaling te doen. Zo'n bronbemaling wordt ook wel droogzuiging genoemd. Daarvoor is altijd een omgevingsvergunning of -melding vereist. Het is van tijdelijke aard maar het is wel de bedoeling dat er zo weinig mogelijk grondwater verloren gaat. Zeker nu we meer en meer periodes van extreme droogte kennen.

In eerste instantie dienen bemalingen beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk. In het licht hiervan dient tevens bijzondere aandacht besteed te worden aan artikel 5.53.6.1.1 §2 van Vlarem II. Die sectorale voorwaarde bepaalt dat het onttrokken volume bemalingswater maximaal wordt beperkt en maximaal opnieuw in de grond gebracht wordt door gebruik van de beste beschikbare technieken. Daarvoor kunnen retourputten, infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten worden gebruikt. Het terug in de grond brengen van het bemalingswater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

Wat gebeurt er met het opgepompte grondwater?

Het bemalingswater dat niet terug in de grond gebracht of nuttig hergebruikt kan worden, wordt geloosd in oppervlaktewater, in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of in het gedeelte van de gescheiden riolering dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater (RWA-leiding). Lozing op een openbare riolering is alleen toegestaan als het conform de beste beschikbare technieken niet mogelijk is om zich op een andere manier van dat water te ontdoen. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning mag niet geloosd worden in de openbare riolering als er zich binnen een afstand van 200 meter van de bemalingspomp een kunstmatige afvoer voor hemelwater of oppervlaktewater bevindt die via openbaar domein bereikbaar is.

Bij lozing op oppervlaktewater dient steeds de toelating van de waterloopbeheerder gevraagd te worden. Indien een debiet van meer dan 10 m³/u wordt geloosd op de riolering die is aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, moet hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toelating worden aangevraagd bij Aquafin.

Een tweede leven voor bemalingswater

De gemeenteraad heeft tijdens de zitting van 23 juni 2020 beslist principieel akkoord te gaan om een clausule in de omgevingsvergunning in te schrijven om het bemalingswater een tweede leven te geven via de landbouwsector en het particulier gebruik, of het water te laten herinfiltreren in de bodem, indien technisch haalbaar en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Bij de Stad Aalst wordt per meldings- of vergunningsdossier bekeken of hergebruik van het bemalingswater ter beschikking kan gesteld worden voor buurtbewoners. Dit kan aan de hand van het voorzien van een aftappunt, al dan niet met buffervat, waar derden op een veilige manier water kunnen halen.

Aftappunten in Aalst

Zie je de ‘affiche ‘Op deze werf verkrijgbaar: gratis grondwater’? Tap dan gerust af. In alle gevallen is het gebruik voor menselijke consumptie uitgesloten en is het gebruik van dit water op eigen verantwoordelijkheid. Het water wordt niet gecontroleerd op drinkbaarheid, waardoor er geen garantie is voor het gebruik voor voeding, drinkwater (mens of dier) of (zwem)baden. Gelukkig zijn er heel wat watertoepassingen zoals het spoelen van je wagen of water geven in de tuin waarvoor je geen drinkwaterkwaliteit nodig hebt.

aftappunt bemalingswater

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten