Station Aalst

Tekst

Het warmtebeleidsplan bestaat uit verschillende fiches:

 • een overkoepelende beleidsplanfiche
 • gebiedsgerichte fiches
 • generieke fiches

Deze fiches beschrijven concrete acties en richtlijnen om de transitie naar duurzame warmte te realiseren. Zowel inwoners, ondernemers als de lokale overheid spelen een rol bij de realisatie. Het plan is gebaseerd op het warmtezoneringsplan van de stad.

Warmtezoneringskaart

Deze acties focussen op het volledige Aalsterse grondgebied

De overkoepelende beleidsplanfiche focust op acties die voor het volledige grondgebied van Aalst van toepassing zijn. Concreet gaat het om deze vier werkpunten:

 • de begeleiding van een gedifferentieerde renovatiestrategie
 • collectieve oplossingen uitrollen en faciliteren
 • hefbomen creëren en benutten
 • een stakeholdernetwerk rond energietransitie opbouwen

Drie kansrijke gebieden voor 'doorbraakprojecten'

Gebiedsgerichte fiches richten zich op kansrijke gebieden voor concrete “doorbraakprojecten”. Het zijn gebieden met belangrijke hefbomen, die de warmtemix van Aalst kunnen verduurzamen.

Kansrijke gebieden

Werfplein

Binnenstad

Voor de binnenstad wordt een bottom-upstrategie voorgesteld met microclusters, met latere verbinding via een moedernetwerk. Mogelijke cases waarbij direct actie kan ondernomen worden:

 • Restwarmte Tereos als transitiebron voor de binnenstad
 • Open ruimtes bieden potentieel
 • Bedrijventerreinen rondom de binnenstad als hefbomen voor de bredere omgeving

De Kaaien

Luchtfoto van Tragel Zuid

De Kaaien

De verschillende ontwikkelingsprojecten binnen het gebied van ‘De Kaaien’ bevinden zich in uiteenlopende stadia, waarbij warmteconcepten variëren van nog onbepaald tot al meer uitgewerkte oplossingen. De ambitie is om nieuwe ontwikkelingen te voorzien van duurzame, collectieve warmte-oplossingen. Bovendien kunnen de ontwikkelingen als hefboom dienen voor de warmtetransitie van andere delen van de binnenstad.

Siesegem

Siesegem

Siesegem

De energiestrategie van dit terrein in ontwikkeling staat nog in de beginfase. Wat wel al vaststaat, is dat de ontwikkeling maximaal zal inzetten op lokale energieopwekking. Het al dan niet collectief voorzien van de warmtevraag zal sterk afhangen van het programma.

Deze acties zijn van toepassing op specifieke gebiedstypes

De generieke fiches bevatten informatie over een bepaald type gebied dat meermaals voorkomt binnen de stad.

 • Bedrijventerreinen
  Bedrijventerreinen vallen in de warmtezoneringskaart onder ‘collectieve oplossing’ en vertonen in het algemeen op verschillende duurzaamheidsvlakken nog heel wat optimalisatiemogelijkheden. Om de energietransitie te realiseren is een op maat gemaakt actieplan nodig dat zich richt op data verzamelen, aanstellen een terreinregisseur aanstellen, een bedrijventerreinvereniging oprichten, financiering zoeken en het benadrukken van de co-benefits van de maatregelen.

   
 • Gebieden waarbij een individuele oplossing het meest kosten-optimale warmteconcept is
  Individuele oplossingen voor de warmtetransitie komen in de praktijk veelal neer op een doorgedreven renovatie in combinatie met warmtepomptechnologie. Hoewel de strategie individueel is, wordt geadviseerd om samenwerking tussen bewoners te stimuleren voor een snellere en kostenefficiënte transitie.

   
 • Gebieden waarbij lokale opportuniteiten ervoor kunnen zorgen dat kleinschalige collectieve oplossingen een goede keuze zijn
  Kleinschalig collectieve oplossingen kunnen variëren van een aantal woningen tot een straat of kleine wijk. Ze kunnen vergelijkbare voordelen bieden als grotere projecten, zoals verhoogde energie-efficiëntie en financiële voordelen, maar brengen ook extra complexiteit met zich mee op het gebied van implementatie en beheer.

Bekijk hier het warmtebeleidsplan in detail

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten