Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan schriftelijk in een wilsverklaring aangeven dat een arts euthanasie toepast.

De arts moet er zich van verzekeren dat:

  • je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

  • je niet meer bij bewustzijn bent

  • deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is

De bedoeling van de registratie is dat elke arts, die geconfronteerd wordt met een patiënt die wilsonbekwaam is en die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie zou kunnen worden toegepast, op elk moment toegang heeft tot de databank waarin de wilsverklaringen zijn geregistreerd. De registratieprocedure is facultatief. Dat wil zeggen dat een wilsverklaring die ergens anders bewaard wordt ook geldig is.

Wie kan zo'n wilsverklaring aanvragen?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige die beschikt over een identificatienummer in het Rijksregister kan een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij zijn gemeentebestuur.

Ben je zelf niet in de mogelijkheid om je wilsverklaring af te leggen, dan mag iemand anders je verklaring laten registreren, samen met een volmacht van jou.

Ook een meerderjarige, die geen materieel belang heeft bij het overlijden, kan een wilsverklaring opstellen en laten registreren namens een persoon die lichamelijk niet bekwaam is om er een op te stellen of te ondertekenen.
Die wilsverklaring vermeldt de reden van de onbekwaamheid en een medisch getuigschrift wordt als bewijs toegevoegd.

Elke minderjarige, die oordeelsbekwaam is kan om euthanasie vragen mits de toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers.

Procedure

De wilsverklaring kun je op elk moment opstellen. Dat moet schriftelijk gebeuren tegenover twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij je overlijden. De aanwijzing van twee getuigen is verplicht.

Je kunt ook de gegevens van één of meerdere vertrouwenspersonen invullen, dit is niet verplicht. De behandelende geneesheer of iemand uit de zorgsector mag niet als vertrouwenspersoon worden aangewezen.

Degene die de verklaring aflegt, de getuigen en - zonodig - de vertrouwenspersoon/personen moeten de wilsverklaring dateren en ondertekenen.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring.

  • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.

  • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode vanaf 5 jaar vanaf de datum van verklaring. U kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

Wat moet je meebrengen?

Ga met het ingevulde formulier naar de zorgbalie van de stad. Eens je verklaring geregistreerd is, krijg je een ontvangstbewijs en een geviseerd afschrift van je verklaring.

Hier vind je ook het formulier waarmee je een volmacht verleent om in jouw plaats de wilsverklaring te laten registreren.

Kost

De registratie is gratis.

Meer info

Regelgeving

Wet of reglement

  • Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, Art.4: de wilsverklaring.

  • Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken.

  • Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.

  • Wet van 24 februari 2014 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken.

  •  Wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie - betreffende de geldigheidsduur van de wilsverklaring en de verplichte doorverwijzing.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding